Védjegy, szabadalmi eljárások

Egy megjelölés oltalom alá helyezése az iparjogvédelem egyébként széles és hatékony eszközei közül talán legismertebb. A termékhez, szoláltatáshoz kapcsolódóan befektetett idő, munka, pénz a külső szemlélők, fogyasztók számára a védjegyben koncentrálódik. Minden marketingtevékenység a védjegy jó hírnevének kialakítására fókuszál.

A védjegyoltalom megszerzésére irányuló eljárás a védjegybejelentéssel veszi kezdetét. Ennek során a megjelölés és az igényelt áru és szolgáltatási osztályok pontos meghatározása, valamint az áru és szolgáltatási osztályok után fizetendő hatósági díj befizetése szükséges. A megjelölésnek meg kell felelnie a törvényi, valamint a benyújtás során elvárt technikai feltételeknek. Ezt követően kerül sor kizáró okok fennállásának, ill. fenn nem állásának a vizsgálatára.

Az eljárás során az illetékes hivatal védjegykutatást végez, aminek eredményéről a kérelmező tájékoztatva van. Ezt követően kerül sor a védjegybejelentést közzétételére. Amennyiben a közzétételt követő törvényi határidőn belül nem érkezik felszólalás, vagy egyébként az eljárás során bármilyen észrevétel, és a védjegy megfelel a törvényi kritériumoknak, a kérelmező javára megadják a 10 évre szóló védjegyoltalmat. Az oltalom 10 évente – a szükség díj megfizetése mellett – akár többször is, meghosszabbítható.

A Magyarországon előterjesztett bejelentés kizárólag Magyarország területén lesz érvényes. Erre a bejelentésre hivatkozva van azonban lehetőség az oltalom nemzetközi kiterjesztésre. A bejelentés – az elsőbbségi jogok megtartása mellett – az elsőbbségtől számított 6 hónapon belül terjeszthető ki. Ennek egyik módja az ún. Nemzetközi védjegybejelentés.
Magyarországra is érvényes védjegyoltalom szerezhető az Európai Védjegybejelentés közvetlen benyújtásával, aminek hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Közösség területére.

A fenti információk tájékoztató jellegűek.

Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén. Szabadalom tárgya lehet tehát bármely berendezés, szerkezet, továbbá bármely termék egészének vagy részének műszaki megoldása, de szabadalmaztatható készítmény, anyagösszetétel, valamint eljárás is.
A szabadalmaztatni kívánt új műszaki megoldások megalkotásakor, piacra kerülését megelőzően szükséges arról döntenie az alkotó(k)nak, feltaláló(k)nak, vagy éppen a szabadalmaztatással érintett befektetőknek, hogy biztosítani kívánják-e jogaikat azzal, hogy a szabadalmaztatással kizárólagosságot szereznek a mű felett.
Ebben az esetben a nyilvánosságra hozatal, piacra kerülés, megjelentetés időpontja előtt kell megindítani a hatósági eljárást. A megindítással, azaz a kérelemnek az illetékes hatósághoz történő benyújtásával a kérelmező elsőbbséget szerez, mely a szabadalmaztatás során különös jelentőséggel bír.

Szabadalmi oltalom olyan találmányra kérhető, amely a következő három feltételt maradéktalanul teljesíti: újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság.

A Magyarországon beadott szabadalmi bejelentés kizárólag Magyarország területén érvényes. Erre vonatkozó igény esetén van lehetőség annak nemzetközi kiterjesztésre. Erre vonatkozóan külön kérelem elkészítése és benyújtása szükséges az elsőbbséghez igazodó törvényi határidőn belül.

Lehetséges már meglévő szabadalom Magyarország területére is kiterjedő hatályosítása az erre vonatkozó kérelem benyújtásával az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) előtt.

A fenti információk tájékoztató jellegűek.

Szintén új, de a szabadalomhoz képest úm. „egyszerűbb” műszaki megoldások gyors, a szabadalmi eljáráshoz képest egyszerűbb eljárással is védhetők, ún. használatiminta-oltalom alá helyezhetők.
Használatiminta-oltalomban részesülhet valamely tárgy kialakítása, szerkezete vagy részeinek elrendezése, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Használatimintának minősül a berendezés és a több – egymással kapcsolatban lévő – eszközből álló rendszer is, nem tartozik azonban a minta fogalmába különösen a termék esztétikai kialakítása, a növényfajta, a vegyi termék és a keverék. Új a minta, ha nem tartozik a technika állásához.

Használatiminta-oltalom olyan műszaki megoldásra kérhető, amely egy tárgy szerkezetének kialakítására, részeinek elrendezésére vonatkozik, és megfelel a következő feltételek mindegyikének: újdonság, feltalálói lépés és ipari alkalmazhatóság.
Használatiminta-oltalom kizárólag konkrét, meghatározott szerkezettel rendelkező műszaki megoldásokra kérhető. Oltalom tárgya lehet szerkezet, berendezés, egy termék egészének vagy részének műszaki megoldása. Eljárásra, technológiai folyamatra, annak alkalmazására használatiminta-oltalom nem kérhető. Oltalom alakkal nem rendelkező pl. folyadékokra sem kérhető. Lényeges szempontként merül fel a hatósági eljárás során az, hogy a mintaoltalom tárgyának mindenképpen egy műszaki megoldásnak kell lennie, azaz műszaki előnyt kell magában hordoznia, ami a kialakításából fakad, és aminek révén egy műszaki probléma megoldására lehet alkalmas.

Az oltalom megszerzése érdekében az illetékes hatósághoz megküldött bejelentés megtételére van szükség. A hatóság mind alaki, mind formai vizsgálatot végez. Ennek eredményeként, a törvényi feltételek maradéktalan teljesülése esetén, az oltalom megadásra kerül. A belföldön benyújtott bejelentés kizárólag belföldön lesz érvényes, de a bejelentésre hivatkozva lehetséges annak külföldi kiterjesztése.

A fenti információk tájékoztató jellegűek.

A termékek formája, megjelenésének különös jelentősége van a piacon. A design nemegyszer a meghatározó elem termék kiválasztása során. A külső kialakítás ezért döntő jelentőségű. Ennek jogi védelmét szolgálja formatervezési minta.

A formatervezési mintaoltalom alapvető feltétele az újdonság és az egyéni jelleg. Akkor új a minta, ha azzal azonos mintát az elsőbbség időpontját megelőzően még nem hoztak nyilvánosságra. A minta akkor bír egyéni jelleggel, ha az elsőbbség időpontja előtt nyilvánosságra jutott bármely mintához képest eltérő összbenyomást tud tenni a tájékozott használóra.

Mintának minősülhet bármely termék egészének vagy részének a megjelenése, amelyet a termék a külső jellegzetességei (különösen alak, rajzolat, felület, körvonalak, színek, felhasznált anyagok jellegzetességei) eredményeznek.
Terméknek minősül bármely ipari, kézműipari árucikk.

A terméknek kell tekinteni különösen: csomagolás, grafikai jelzések, nyomdai betűformák, de azok a részek is, amelyeket valamely összetett termékben való összeállításra szántak. A számítógépes program nem tekinthető ilyen terméknek. Amennyiben a külső jellegzetesség kizárólag a termék műszaki rendeltetésének a következménye, nem képezheti oltalom tágyát.

A formatervezési mintaoltalom megszerzéséhez egy erre irányuló bejelentés megtétele szükséges, amihez fűződik annak elsőbbsége. Az eljárás során a hatóság alaki, formai, valamint érdemi szempontok alapján vizsgálja a bejelentést. Az eljárás során bejelentés közzétételére is sor kerül. Ha a bejelentés megfelel a törvényi feltételeknek, a hatóság az oltalom megadásáról dönt.

Belföldön benyújtott bejelentés kizárólag Magyarország területén lesz érvényes. Hasonlóan az iparjogvédelem többi területéhez, itt is lehetőség van az oltalom nemzetközi kiterjesztésre. Ennek módja az ún. Nemzetközi Ipari minta bejelentés (Hágai Megállapodás), az Európai Formatervezési Minta bejelentés vagy országonként lehet közvetlen bejelentést tenni. Magyarországra is érvényes oltalmat lehet szerezni oly módon is, hogy Európai Formatervezési Minta bejelentés kerül közvetlenül benyújtásra. Ennek hatálya az Európai Gazdasági Közösség egész területére kiterjed.

A fenti információk tájékoztató jellegűek.